ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Poučení subjektu údajů

 

Správcem osobních údajů je Hotel Artaban s.r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 740, 394 68 Žirovnice,  IČ: 01914090, registrovaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26853.


Jaké osobní údaje Hotel Artaban s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Hotel Artaban s.r.o.  shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje

- o zákaznících: základní identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail.        

- o hotelových hostech: základní identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, číslo průkazu totožnosti, IČ, DIČ, telefon, e-mail.        


K jakým účelům Hotel Artaban s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Hotel Artaban s.r.o.  zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních služeb, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.


Jak dlouho Hotel Artaban s.r.o. údaje zpracovává?

Hotel Artaban s.r.o.  zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Hotel Artaban s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.


Musíme osobní údaje Hotel Artaban s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Hotel Artaban s.r.o.  dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Hotel Artaban s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.


Údaje nutné pro výše uvedené jsou

- u zákazníků: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

- u hotelových hostů: jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, adresa, národnost, státní příslušnost, telefon, e-mailová adresa

Z jakých zdrojů Hotel Artaban s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.


Jakým způsobem Hotel Artaban s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Hotel Artaban s.r.o.   disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.


Komu Hotel Artaban s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Hotel Artaban s.r.o.  předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Hotel Artaban s.r.o.

Hotel Artaban s.r.o.  může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Hotel Artaban s.r.o.  Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Hotel Artaban s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a IT služeb.


Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@hotelartaban.cz

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Hotel Artaban s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit prostřednictvím zprávy na info@hotelartaban.cz


Jak Hotel Artaban s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek: www.hotelartaban.cz


Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz


Tato pravidla platí od 8. 10. 2018.

Nabídka
Rezervujte u nás a ušetřete s promo kódem "WELCOME"

Získejte nejlepší cenu našeho hotelu přímou rezervací a čerpejte tak výhody, které jinde nenajdete.